Day: 31 August 2021

ຂ່າວທົ່ວໄປ

ໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃບບິນເກັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າ​ແບບໃໝ່ ທັນສະໄໝກວ່າເກົ່າ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃບບິນເກັບເງິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ໃນຮູບແບບໃຫມ່ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ທັນສະໄໝ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຢາກເຫັນກໍ່ຄືຢາກໃຫ້ແກ້ໄຂເລື່ອງຄ່າໄຟແພງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ໂຕເລກໝໍ້ນັບໄຟລະຫວ່າງບິນ ແລະ ກ່ອງເຕີ້ມັນບໍ່ຕົງກັນ ຫຼື ບໍ່ຖືກກັນດ້ວຍຊ້ຳ ແບບເກົ່າ ແບບໃໝ່ ທີ່ມາ :

Read More