ຜູ້ແທນທີ່ໄດ້ເວົ້າແທນ ນັກສຶກສາ ຮຽນຈົບສູງແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ຍ້ອນບໍ່ມີເສັ້ນສາຍ?

ຜູ້ແທນທີ່ໄດ້ເວົ້າແທນ ນັກສຶກສາ ຮຽນຈົບສູງແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ຍ້ອນບໍ່ມີເສັ້ນສາຍ?

ຮຽນສູງມາກໍມາເຕະຝຸ່ນ ສ່ວນຄົນບໍ່ໄດ້ຮຽນພັດມາເປັນເຈົ້າເປັນນາຍຍ້ອນເຂົາມີເສັ້ນມີເຊື້ອບໍ ຮຽນສູງຈົບປະລີນຍາຕີຍາເອກມາກໍເຕະຝຸ່ນເສຍຫຍ້າຄືເກົ່າ

ຖືກຕອ້ງທ່ານເວົ້າໄດ້ດີຫຼາຍແລະພູ້ແທ່ນຄົນນີ້ອາຈະເຄືຍໄດ້ໄປລົງຫາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແທ້ຈີ່ງເກັບກຳຂໍມູນອັນແທ້ຈີ່ງມາສະເໜືໄຫ້ເຫັນແລະໄຫ້ສາພາຮັບຮູ້ຄວານເປັນມາ

ຂອງລູກຫຼານຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະບອ່ນຊົມເຊືຍທ່ານຫຼາຍໆແລະຂອບໄຈທີທ່ານໄດ້ເຫັນແຈ້ງລະຫວາງຄົນຈົນກັບຄົນມີເສ້ນມີສາຍມັນຕ່າງກັນປານຟ້າກັບດີນ

ລູກຫຼານຄົນທຸກຢາກມີຄວາມຕົ້ງໄຈແຕ່ບໍມີໂອກາດຫັຍງມີຫຼາຍໆຄົນເດືທ່ານ

ຂ່າວທົ່ວໄປ