ປະຊາຊົນຝາກຖາມທ່ານນາຍບ້ານໜອງພະຍາ ເລື່ອງເອົາດີນຂອງວັດ ໃຫ້ນັກທຸລະກິດເຊົ່າເຮັດສະໜາມບານເຕະປະສານໃຈ

ປະຊາຊົນຝາກຖາມທ່ານນາຍບ້ານໜອງພະຍາ ເລື່ອງເອົາດີນຂອງວັດ ໃຫ້ນັກທຸລະກິດເຊົ່າເຮັດສະໜາມບານເຕະປະສານໃຈ

ປະຊາຊົນຝາກຖາມທ່ານນາຍບ້ານໜອງພະຍາ ຊາວບ້ານໜອງພະຍາຢາກຮູ້ວ່າບ້ານມີລາຍໄດ້ຈຳນວນຫລາຍຈາກການທີ່ທາງບ້ານເອົາດີນຂອງວັດ ໃຫ້ນັກທຸລະກິດເຊົ່າເຮັດສະໜາມບານເຕະປະສານໃຈ

ແລ້ວເປັນຫຍັງຍັງມີການເກັບເງີນນຳປະຊາຊົນຢູ່ ເງີນຄ່າ ປກສ ຄອບຄົວໜື່ງ 60000 ກີບ/ປີ ເງີນອຸດໜຸນຄົນເສຍຊີວິດຄັ້ງລະ 3000ກີບ ແລະ ຄ່ານັ້ນຄ່ານີ້ອີກ ເປັນຫຍັງບໍ່ນຳລາຍໄດ້ຈາກການເອົາດີນວັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດເຊົ່ານີ້ມາບໍລິຫານບ້ານ

ຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານນາຍບ້ານເປິດເຜີຍລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ຢ່າງໂປງໃສໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ນຳກັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັງຄົມຄາງແຄງໃຈ ແລະ ວິພາກວິຈານ ຈົນເກິດຄວາມເຊື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ອຳນາດການຈັດຕັ້ງ

Cr :

ຂ່າວທົ່ວໄປ