ບຸກຄົນອັນຕະລາຍ…!!! ພົບເຫັນຊາຍຄົນນີ້ແຈ້ງດ່ວນ ມີເງິນສົມມະນາຄຸນ 10 ລ້ານກີບ

ບຸກຄົນອັນຕະລາຍ…!!! ພົບເຫັນຊາຍຄົນນີ້ແຈ້ງດ່ວນ ມີເງິນສົມມະນາຄຸນ 10 ລ້ານກີບ

ຂໍຄວາມຊວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມແດ່່ ທຸດຄົນຈົ່ງຊ່ວຍແດ່ ຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນຜູ້ຊາຍ ຄົນນີ້ ແຈ້ງດວ່ນ 0302106002 ຈະສໍາມະນາບຸນຄູນ 10 ລ້ານກີບ

ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ມາຕົວະຫຼອດຫຼວງພາຕົວຍີງໃນພາບນີ້ ອອກຈາກບ້ານແຕ່ວັນທີ1/11/2020 ປະຈຸບັນຍັງຫາບໍ່ພົບເທືອ

Yog leej twg pom tus txiv neej no thov kev pab th hu 0302106002 nb yuav muab dej siab kaum lab kip tus txiv neej no nyiag tus ntxhais no mus muag lm nb

ຂ່າວທົ່ວໄປ