ເຫດຜົນລາອອກ ຈາກການເປັຄູອາສາ

ເຫດຜົນລາອອກ ຈາກການເປັຄູອາສາ

ເລື່ອງ: ລາອອກຈາກການເປັຄູອາສາ. ອີງຕາມ: ການສະເຫນີຂອງຜູ້ກ່ຽວຢາກອອກພັກຜ່ອນ ແລະ ອີງຕາມ: ການປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າຊ້ອງຫນ້າລະຫວ່າງຜູ້ກ່ຽວກັບຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ທັນວາ 2021 ເວລາ 10:00 ນາທີ ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ສົງ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊ ຍະບູລີ. ຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວ, ທ້າວ ເທ່ນ່າ ທໍາມະວົງ ເກີດວັນທີ 7 ສິງຫາ 1994 ຢູ່ບ້ານ ນໍ້ເຮ້ຍ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະ ວິທະຍາສາດທໍາມະ ຊາດ ລະບົບ 12+4 ຈົບຈາກໂຮງຮຽນ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ, ປີຈົບ ສົກຮຽນ 2016 ເຂົ້າມາສິດສອນວັນທີ 13 ທັນວາ 2016 ມາຮອດປັດຈຸບັນເປັນເວລາ 5 ປີ. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ລາອອກຈາກການສິດສອນ

ເຫດຜົນ: ຍ້ອນຜູ້ກ່ຽວບໍ່ມີຄວາມສາມາດຈະດໍາເນີນການສິດສອນຕໍ່ໄປໄດ້ອີກ

ດັ່ງນັ້ນ ທາງໂຮງຮຽນຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ໄວ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ ຖ້າວ່າຕໍ່ໄປພາຍຫນ້າຫາກມີຕົວ ເລກລັດຖະກອນ ຫຼື ມີທຶນໄປຮຽນໄປສອນທີ່ອື່ນ ຜູ້ກ່ຽວຈະບໍ່ມີສິດມາພົວພັນອີກຕໍ່ໄປ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ