ແຮງງານລາວຄົນ ກັກຕົວຈົນເກີດມີອາລົມທາງເພດ ຫວັງຂົ່ມຂືນ ຂືນໃຈຜູ້ຍີງໃນສູນກັກກັນ

ແຮງງານລາວຄົນ ກັກຕົວຈົນເກີດມີອາລົມທາງເພດ ຫວັງຂົ່ມຂືນ ຂືນໃຈຜູ້ຍີງໃນສູນກັກກັນ

ທ້າວແຮງງານລາວຄົນນີ້ສີ່ງດີໆມີຫຼາຍຢ່າງຢູ່ເມືອງໄທແຕ່ພັດໄປບໍ່ໄປຮຳ່ຮຽນເອົາມາໄຊ້ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້

ແກ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງໂຕເອງແຕ່ໄປຊອກເອົາຄວາມຊົ່ວຕິດຕົວກັບມາບ້ານເກີດ,ມາຢູ່ສູນກັກກັນເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມວ່ນ

ພັດໄປຂົ່ມຂືນ ຂືນໃຈຜູ່ຍີງໃນສູນກັກກັນ ດີແຕ່ຖືກຕີນເຂົາກອ່ນ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ