RIP ໄປເປັນນາງຟ້າບົນສະຫັວນຊັ້ນຟ້າພຸ້ນເດີ

RIP ໄປເປັນນາງຟ້າບົນສະຫັວນຊັ້ນຟ້າພຸ້ນເດີ

RIP ໄປເປັນນາງຟ້າເທິງສະຫັວນຊັ້ນຟ້າເດີ

ສຸກເອີ່ຍບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າຈະຈາກໂລກນີ້ໄປໄວປານນີ້ ປ່ອຍວາງທຸກຢ່າງຫລັບໃຫ້

ສະບາຍບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງທັງຄອບຄົວໄປບ່ອນເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຫາປາບໍ່ຊື້ເດີ

ເກີດ ອຸປະຕີເຫດ ເສຍຊິວິດ

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ