ຂ່າວດີ! ນະຄອນຫຼວງ ຫຼຸດຄ່ານໍ້າປະປາ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ

ຂ່າວດີ! ນະຄອນຫຼວງ ຫຼຸດຄ່ານໍ້າປະປາ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ

ຂ່າວດີ! ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ຫຼຸດ 5% ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍໄດ້ເຫັນດີຕົກລົງັຫຼາຍມາດຕະການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ມາດຕາ 01: ເຫັນດີຜ່ອນຜັນຫຼຸດລາຄາໃນການຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ 5% ຂອງມູນຄ່າໃນໃບບິນ(ບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ) ໃຫ້ສະເພາະລູກຄ້າ ປະເພດ I (ປະເພດຄົວເຮືອນ)ໃນໄລຍະ ເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ ສິງຫາ 2021,

ມາດຕາ 02: ສະເພາະລູກຄ້າ ປະເພດ II ແລະ III ແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ລາຄານ້ຳໃນຮູບແບບປົກກະຕິ ແລະ ມາດຕາ 03:

ຜ່ອນຜັນການຊຳລະໜີ້ຄ່ານ້ຳປະປາຂອງລູກຄ້າອອກໄປຕື່ມ ຈາກ 02 ເດືອນ ເພີ່ມເປັນ 03 ເດືອນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ