ຊາວບ້ານຈັບງູເຫຼືອມຂ້າ ນໍ້າໜັກປະມານກວ່າ 100 ກິໂລ

ຊາວບ້ານຈັບງູເຫຼືອມຂ້າ ນໍ້າໜັກປະມານກວ່າ 100 ກິໂລ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟກບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ນຳມາເປີດເຜີຍພົບວ່າງູໂຕດັ່ງກ່າວມັນຖືກກັບດັກຂອງປະຊາຊົນແລະ ຕາຍກ່ອນທີ່ຈະຖືກຕັດເປັນທ່ອນໆ ລວມເປັນ 5 ທ່ອນແຕ່ລະທ່ອນມີທັງສ່ວນຫົວ, ສ່ວນຫາງ ແລະ ລຳໂຕ, ແຕ່ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍທີ່ຊັດເຈນວ່າງູໂຕນີ້ມີຂະໜາດໂຕຍາວເທົ່າໃດແຕ່ວະເພາະຊີ້ນສ່ວນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງຜູ້ຊາຍເຖີງ 2 ຄົນຫາມ

ໜ້າຈະມີຄວາມຍາວບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 2 ແມັດ ນໍ້າໜັກປະມານ 100 ກິໂລ, ວັນທີ່ 3 ຕຸລາ 2020 ໄດ້ມີການລາຍງານວ່າໄດ້ເປີດເຜີຍພາບຊວນຕົກຕະລືງເຊີ່ງກາຍມາເປັນທີ່ເວົ້າເຖີງໃນ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ

ຫຼັງພົບວ່າມີປະຊາຊົນກຸ່ມໜື່ງໃນ ແຂວງ ກາລີມັນຕັນຕະເວັນຕົກ ກຳລັງຊ່ວຍກັນແບກຫາມຊາກງູເຫຼືອມຂະໜາດໃຫ່ຍຍັກຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ສວນແຫ່ງໜື່ງ

ຂ່າວທົ່ວໄປ