ຄວາມທຸກຍາກບໍ່ມີໃຜປາດຖະໜາ ແຕ່ເມື່ອເຮັດດີສຸດແລ້ວແຕ່

ຄວາມທຸກຍາກບໍ່ມີໃຜປາດຖະໜາ ແຕ່ເມື່ອເຮັດດີສຸດແລ້ວແຕ່

ຄວາມທຸກຍາກບໍ່ມີໃຜປາດຖະໝາແຕ່ເມື່ອເຮັດດີສຸດແລ້ວ

ມັນກະຍັງລຸດບໍ່ພົ້ນຄວາມລຳບາກ! ອີຕົນແຕ່ຜູ້ເປັນເດັກນອ້ຍທີ່ເກີດມາບໍ່ຮູ້ຫຍັງຕອ້ງມາລຳບາກນຳ

(ຕອ້ງຂໍໂທດທຸກຄົນເດີທີ່ຢາກຮູ້ມູນເນື່ອງຈາກພາສາພີມລົງກັບຄຳເວົ້າໃນຄີບໃນເປັນພາສາມົ້ງເຮົາອ່ານແປບໍ່ອອກ)

ຄຼິບ :

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ