ພໍ່ແມ່ແທບຂາດໃຈ ລູກນ້ອຍຈົມນໍ້າເສຍຊີວິດ

ພໍ່ແມ່ແທບຂາດໃຈ ລູກນ້ອຍຈົມນໍ້າເສຍຊີວິດ

29/12/2020 ພໍ່ແມ່ໃຈແທບຂາດ ລູກນ້ອຍຈົມນໍ້າເສຍຊີວິດ ທ້າວມັງກອນ + ທ້າວສັນຕິສຸກ

ເຫດເກີດທີ່ເຊບັ້ງຫຽງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຂໍໄຫ້ເຈົ້າໄປເປັນເທວ່ະດາຢູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າເດິບັກຫລ້າ

-ຕາອີຕົນເດ ເຫັນແລ້ວເສົ້າໃຈເລີຍ

Cr :

ຂ່າວທົ່ວໄປ