ແຈ້ງການ ຕ້ອງເສຍຄ່າທາງຕາມທີ່ກຳນົດ ສະນັ້ນ ຈະຖຶກປັບ​ 60% ຂອງມູນຄ່າ

ແຈ້ງການ ຕ້ອງເສຍຄ່າທາງຕາມທີ່ກຳນົດ ສະນັ້ນ ຈະຖຶກປັບ​ 60% ຂອງມູນຄ່າ

ວັນທີ 1 ເມສາ 2022 ຜ່ານມານີ້ ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2022 ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດ ຢູ່ສປປ ລາວ ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ປະຈໍາປີ 2022

ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022, ກໍານົດເວລາເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ແມ່ນນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 31 ມີນາ 2022,

ແຕ່ເນື່ອງຈາກການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປະຈຸບັນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ແພ່ກະຈາຍໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມທາງໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຈຶ່ງເຫັນດີເລື່ອນເວລາເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ປະຈໍາປີ 2022 ໄປຈົນເຖິງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ໂດຍບໍ່ມີການປັບໃໝ;

2. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃດຫາກເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ຊັກຊ້າ ຫຼື ບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງໃນປີ ຜ່ານໆມາ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃຫມ ດັ່ງນີ້:

ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຊັກຊ້າກວ່າກໍານົດເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ ຂໍ້ 1 ຂ້າງເທິງ ຖືກປັບໃໝ 0,1% ຕໍ່ມື້ ຂອງມູນຄ່າ ທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ປະຈໍາປີ;

ຂ່າວທົ່ວໄປ