6 ວິທີແບ່ງ % ເງິນຈາກຖົງ ພາໃຫ້ລວຍ

6 ວິທີແບ່ງ % ເງິນຈາກຖົງ ພາໃຫ້ລວຍ

ມີພະນັກງານຫຼາຍຄົນຈົ່ມສູ່ຟັງວ່າໝົດເດືອນກໍໝົດເງິນ ຫຼື ບາງຄົນເວົ້າວ່າມີລາຍຮັບໜ້ອຍ ແຕ່ຢາກປະຢັດເງິນສໍາລັບການສຶກສາຂອງລູກ, ປະຢັດເງິນເພື່ອອະນາຄົດ ຫຼື ອື່ນໆ. ແຕ່ວ່າແຜນການດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈັກເທື່ອ? ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເງິນທ້ອນໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະທ້າຍເດືອນ ຫຼື ຍາມສຸກເສີນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບາງຄົນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການຢືມເງິນ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີ້ໄດ້ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ຈົ່ມ ແລະ ຖິ້ມຮ້າຍໃສ່ໂຊກຊາຕາທີ່ບໍ່ເປັນທຳກັບຊີວິດຂອງຕົນ.

ບັນຫານີ້ນັກເສດຖະສາດດ້ານການເງິນໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າ: ຖ້າຢາກມີເງິນທ້ອນກໍຈົ່ງຮຽນຮູ້ການບໍລິຫານເງິນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເປັນ ຈຶ່ງຈະບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ຈະບໍ່ເກີດເຫດການເງິນບໍ່ພໍໃຊ້ ຂໍພຽງແຕ່ແບ່ງລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນຂອງເຈົ້າເປັນ 6 ໝວດ ຫຼື ເງິນ 6 ຖົງສາກ່ອນ. ຈາກນັ້ນ, ກໍສະເລ່ຍລາຍໄດ້ທັງໝົດເທົ່າກັບ 100% ແລ້ວແບ່ງໃສ່ແຕ່ລະຖົງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຖົງທີ 1: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນ 55%.

ນີ້ແມ່ນໝວດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ຄວາມຕ້ອງການປະຈໍາວັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ອາຫານ, ນໍ້າມັນລົດ, ໂທລະສັບ, ຄ່າຮຽນ, ນົມ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ຄ່າເຊົ່າເຮືອນ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ຢາສີຟັນ, ສະບູ, ແຟັບ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວທີ່ຈໍາເປັນອື່ນໆ ຖືເປັນອັດຕາສ່ວນສູງທີ່ສຸດຂອງລາຍຮັບ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນແບ່ງເງິນເພື່ອບໍລິຫານໃນຈຸດນີ້ ແລະ ພະຍາຍາມຈ່າຍໜ້ອຍກວ່າກໍານົດ ແລ້ວທ່ານຈະມີເງິນເຫຼືອອອກມາເພື່ອປັນໃສ່ຖົງອື່ນ ພ້ອມທັງກໍານົດຈໍານວນເງິນທີ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ຊັດເຈນ, ເໝາະສົມແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກປ່ຽນແປງວິທີການດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ເໝາະສົມ.

ຖົງທີ 2: ບັນຊີເງິນປະຢັດເພື່ອໄລຍະຍາວ 10%.

ນີ້ແມ່ນຈໍານວນເງິນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງປະຢັດເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນອະນາຄົດ ເພາະເງິນໃນຖົງນີ້ແມ່ນສໍາລັບເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ: ການຊື້ລົດ, ຊື້ດິນ, ເຮືອນ, ຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ໄປຕ່າງປະເທດ ຫຼື ເພື່ອມີລູກ, ຈ່າຍເງິນດາວຊື້ເຄື່ອງຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ. ຖ້າຫາກເຈົ້າມີເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຫຼາຍກໍຄວນແບ່ງປັນຕາມບຸລິມະສິດຂອງເຈົ້າເອງ ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບຂອງບັນຊີນີ້ແມ່ນເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເຖິງຈຸດປະສົງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະ ຊ່ວຍປະຢັດເງິນໃຫ້ໄດ້.

ຖົງທີ 3: ບັນຊີສໍາລັບການສຶກສາ 10%.

ນີ້ແມ່ນກອງທຶນສໍາລັບການສຶກສາເພີ່ມຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຊື້ປຶ້ມມາອ່ານ, ການຮຽນເພີ່ມ, ການເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ລົງທຶນໃນກິດຈະກຳຂອງສັງຄົມ, ການສຶກສາຄວາມອາດສາມາດຂອງທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ.

ຖົງທີ 4: ເງິນສໍາລັບການລົງທຶນ 10%.

ເງິນກ້ອນນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ເພາະມັນເປັນທຶນສໍາລັບການຕໍ່ຍອດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນເກີດດອກອອກຜົນໃນອະນາຄົດໃນເວລາທີ່ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການເປັນໜີ້ ເຮົາຄວນລົງທຶນໃນຫຼາຍກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ: ຊື້ຫຸ້ນ, ຊື້ – ຂາຍເພື່ອເກງກຳໄລ, ເຮັດທຸລະກິດຕົນເອງ, ຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ການຝາກເງິນເພື່ອເອົາດອກເບ້ຍ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງການລົງທຶນແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບໃນໄລຍະຍາວອີກ.

ຖົງທີ 5: ບັນຊີເງິນແຮສຸກເສີນ 10%.

ນີ້ແມ່ນເງິນສໍາລັບການດູແລເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ເງິນໃນບັນຊີນີ້ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ, ຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ກິນອາຫານແຊບໆທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ, ການໃຫ້ລາງວັນຕົນເອງໃນໂອກາດສໍາຄັນ ເພື່ອເປັນຂວັນກໍາລັງໃຈຂອງການເຮັດວຽກ. ນອກນັ້ນ, ເງິນແຮສຸກເສີນຈະຕ້ອງຈ່າຍຢ່າງປະຢັດ ແລະ ເໝາະສົມ ເພາະເຮົາຍັງມີຫຼາຍຢ່າງຕ້ອງຈ່າຍສຸກເສີນອີກ ເຊັ່ນ: ໄປໂຮງໝໍ, ເກີດອຸບັດເຫດ, ແປງລົດ ແລະ ອື່ນໆ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາເງິນນີ້ຈ່າຍ.

ຖົງທີ 6: ບັນຊີເພື່ອສັງຄົມ 5%.

ສໍາລັບວົງເງິນນີ້ແມ່ນບັນຊີທີ່ເຈົ້ານໍາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ຫຼື ສ້າງສາຍພົວພັນໃຫ້ກັບຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ໃສ່ບັດງານແຕ່ງດອງ, ງານບຸນ, ຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່, ຂອງຂວັນວັນເກີດ, ງານລ້ຽງສັງສັນ ແລະ ອື່ນໆ ເພາະການສ້າງສາຍພົວພັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີໃຜສາມາດຢູ່ໂດດດ່ຽວໄດ້.

ທັງໝົດນີ້ແມ່ນວິທີການບໍລິຫານເງິນແບບ 6 ຖົງຢ່າງສະຫຼາດ ຫາກເຈົ້າເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຍັງຂາດເຂີນເງິນ – ຄຳໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ກໍລອງເອົາວິທີນີ້ໄປລອງປະຕິບັດເບິ່ງ ເຊື່ອວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ມີພໍຢູ່ພໍກິນ ແຕ່ມັນຍັງຈະຊ່ວຍປະຢັດລາຍຈ່າຍ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດຂອງເຈົ້າຢ່າງໝັ້ນຄົງດ້ວຍສອງຝາມືເຮົາເອງນໍາອີກ

ສາລະໜ້າຮູ້